Uslovi korišćenja

PAŽNJA: Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe Magic Beauty internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). Magic Code d.o.o. Novi Sad zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu www.magicbeauty.rs, vlasništvo su Magic Code d.o.o. Novi Sad i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Kada koritite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

  • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dotupnog sadržaja
  • Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
  • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
  • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
  • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
  • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
  • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

 

OPŠTI USLOVI

Informacije o uslovima korišćenja

Uslovima korišćenja definisana su pravila koja korisnicima ove usluge (u daljem tekstu: „Korisnik“ ili  „Kupac“) omogućavaju kupovinu suplemenata, kozmetičkih preparata, opremu za bebe, preparata za lepotu, vitamina, kao i drugih proizvoda i usluga iz ponude MagicBeauty.rs“.

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o obligacionim odnosima kao i ostali važeći propisi Republike Srbije. 

Pre započinjanja procesa kupovine preko internet sajta magicbeauty.rs, potrebno je pažljivo pročitati „Uslove korišćenja“, i upoznati se sa pravima i obavezama. Ovu internet stranica je u okviru registrovane delatnostiMagic Cod d.o.o. sa sedištem na adresi Miloša Crnjanskog 1, 21000 Novi Sad, matični broj: 20735473, PIB: 107066342(u daljem tekstu: MagicBeauty.rs”).
Isporuka proizvoda kupljenih preko internet sajta magicbeauty.rs vrši se na području Republike Srbije, dok je za kupovinu proizvoda iz inostranstva i njihovu isporuku u odredišne zemlje neophodno prethodno kontaktirati MagicBeauty“ putem mejla: kontakt@magicbeauty.rs ili pozivom na broj +381 21 551 611 i +381 65 3700 917 radnim danom u periodu od 8 do 16h.

MagicBeauty.rs” pruža interaktivnu uslugu pregleda i kupovine na internet stranici magicbeauty.rs
Ova usluga se sastoji od pružanja informacija i sadržaja na internet sajtu, kao i od upravljanja istim. Pojam internet sajt u „Uslovima korišćenja“ podrazumeva sve stranice koje su objavljene na internetu u okviru internet adrese magicbeauty.rs

MagicBeauty.rs zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kojem trenutku, kao i u slučaju da je neophodno usklađivanje sa propisima i Zakonima Republike Srbije ili ukoliko je to neophodno u slučaju promena internih procedura i načina poslovanja MagicBeauty.rs, kao i u slučaju unapređenja usluga u cilju poboljšanja zadovoljstva Kupca i brzine porudžbina preko internet sajta. Izmene koje budu napravljene biće objavljene na internet sajtu i stupiće na snagu odmah po objavljivanju i važiće isključivo za nove porudžbine registrovane posle objavljivanja na internet stranici. Ukoliko korisnik ne dostavi MagicBeauty.rs prigovor na izmenu ili ukoliko ne otkaže ugovorenu porudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene uslove korišćenja. Korisnik/Kupac je u obavezi da proveri Uslove korišćenja na odgovarajućim stranicama ili sekcijama internet sajta pre svake porudžbine jer su moguće izmene u periodima između poseta. 

Ovi „Uslovi korišćenja“ propisuju uslove i pravila koji se odnose i na korišćenje internet sajta od strane Kupaca.

Posle završene registracije na internet sajtu, kupci izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove korišćenja, da su sa istima upoznati i u potpunosti saglasni sa ovde iznesenim Uslovima korišćenja, kao i da prihvataju korišćenje internet sajta u skladu sa njima i da su lično odgovorni za zaštitu šifara (lozinki) na mestima na kojima postoje.

Pravo intelektualne svojine

Sav sadržaj i materijali objavljeni na internet sajtu su u vlasništvu MagicBeauty.rs, osim na linkovima i sadržajima gde je navedeno da je reč o spoljnim tj. eksternim linkovima ka zvaničnim sajtovima na internetu zdravstvenih institucija i agencija Republike Srbije. Upotreba sadržaja ove internet stranice bez izričitog pristanka MagicBeauty.rs nije u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime MagicBeauty.rs i odgovarajući grafički prikaz takođe su zaštitni znakovi MagicBeauty.rs i podležu propisima koji štite intelektualnu svojinu.

Korišćenje internet stranice

Kupac i/ili Registrovani korisnik izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. MagicBeauty.rs, niti iko od njenih zaposlenih, agenata, trećih pružaoca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovog internet sajta neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovog internet sajta, ili (i) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih preko ovog internet sajta. 
Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu, običnu štetu i izmaklu korist  moguće povrede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Kupca/Registrovanog korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom MagicBeauty.rs odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećih pružaoca usluga.

Kupac/Registrovani korisnik, izričito potvrđuje da MagicBeauty.rs nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od šteta koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Registrovani korisnik.

Ni u kojem slučaju MagicBeauty.rs, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovog internet sajta, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovog internet sajta. Kupac/Registrovani korisnik, izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj ovog internet sajta.

Kupac/Registrovani korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući, ali ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet sajta MagicBeauty.rs internet prodaje te sve sa tim povezane troškove. MagicBeauty.rs nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Registrovanog korisnika, koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovog internet sajta.
U svrhu izbegavanja svake sumnje i dvoumljenja oko odricanja odgovornosti od strane MagicBeauty.rs, Kupcu/Registrovanom korisniku neće biti uskraćena propisima zagarantovana prava kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa s MagicBeauty.rs.

Kupac/Registrovani korisnik može u bilo kojem trenutku ostvariti kontakt i zatražiti izmene, dopune ili brisanje pogrešnog unosa.

Obrada ličnih podataka

Registracijom na MagicBeauty.rs Kupac/Registrovani korisnik daje pristanak tj. saglasnost da MagicBeauty.rs i njeni poslovni partneri, odnosno kurirske službe prikupljaju, obrađuju te međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke: lične podatke Kupca/Registrovanog korisnika navedene u registracionom obrascu. Kupac/Registrovani korisnik je upoznat sa pravom da u svakom trenutku mogu u potpunosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Svi lični podaci koje Kupac/Registrovani korisnik pošalje u sklopu registracije i kupovine preko internet sajta biće zaštićeni u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije. 

Internet sajt MagicBeauty.rs koristi „kolačiće“ tokom postupka kupovine kako bi internet sajt mogao da prepozna i pamti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupovine.

Sve stranice MagicBeauty.rs internet sajta na kojima se vrši razmena poverljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta, itd.) zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmenu podataka između korisnikovog pretraživača i internet sajta MagicBeauty.rs.

Sigurnost i zaštita podataka

MagicBeauty.rs osiguraće korisniku privatnost i zaštitu ličnih podataka, lozinki i svih ostalih detalja na svom internet sajtu MagicBeauty.rs u skladu s Politikom privatnosti. Prilikom registracije na internet sajtu MagicBeauty.rs, korisnik treba da kreira lozinku koju mora zadržati samo za sebe i ne sme je deliti s drugim licima. Korisnik je odgovoran za sve radnje i porudžbine izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisničko ime i lozinka zaštićeni su upotrebom SSL sigurnosnog protokola. Veza između stranice i korisnikovog internet pretraživača osigurana je SSL sertifikatom, dok sigurnost plaćanja osigurava finansijska ustanova u skladu sa svojim protokolima i sertifikatima. 

Slanjem nekih informacija ili materijala MagicBeauty.rs, Kupac/Registrovani korisnik daje MagicBeauty.rs“ neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, menjanje, prenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se takođe slaže da MagicBeauty.rs može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, MagicBeauty.rs neće objaviti ime Kupca/Registrovanog korisnika ili na drugi način objaviti činjenicu da joj je isti poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Kupca/Registrovanog korisnika za korišćenje njegovog imena; ili (b) prethodno obavesti Kupca/Registrovanog korisnika da će materijali ili druge informacije poslate na određeni deo ovih stranica biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeni zajedno sa imenom kupca; ili (c) je obavezna da to učini po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije Kupca/Registrovanog korisnika ne smatra se poverljivom. Ukoliko određene internet stranice dozvoljavaju objavu komunikacije koju će MagicBeauty.rs tretirati kao poverljivu, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet sajtu, Kupac/Registrovani korisnik daje MagicBeauty.rs pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu. 

Materijali koji su poslati ili dostupni putem internet sajta neće se smatrati tajnim ili poverljivim, kao niti poslovnom tajnom. Dostavljanjem materijala putem internet sajta MagicBeauty.rs ovlašćena je da isti neograničeno koristiti u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka kupaca – korisnika Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da vam isporučimo željene proizvode, kao i da vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima osim za dostavu proizvoda. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Informacije o proizvodima

Kupovina proizvoda preko internet sajta potrebno je obratiti pažnju da pojedine detalje:

• Boja proizvoda koja je prikazana na fotografijama može se razlikovati od one u stvarnosti, jer su fotografije, ilustracije i prikazi proizvoda isključivo u informativne svrhe.  

• Prikazane dimenzije i oblik proizvoda takođe u stvarnosti mogu biti drugačiji od prikazanog na internet sajtu. 

• Cene proizvoda izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om odnose se na  kupovinu preko internet sajta
• Postoji mogućnost da nisu svi proizvodi, akcije, promocije i popusti u isto vreme dostupni preko internet sajta MagicBeauty.rs.

 • MagicBeauty.rs ne može snositi odgovornost za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, ilustracijama te greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.  

Dostupnost

MagicBeauty.rs zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima,  MagicBeauty.rs kupcu neisporučenog, a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, nezavisno od razloga za povlačenje proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge.

 

PORUDŽBINA

Registracija

Za kupovinu preko internet sajta potrebno je da korisnik koji želi da se registruje ima najmanje 18 godina. Korisnik, odnosno Kupac je odgovoran za ispravnost unetih podataka prilikom kupovine.

Porudžbina

Svi proizvodi koji se nalaze na internet sajtu MagicBeauty.rs se poručuju elektronskim putem tj. preko sajta i smatraju se poručenim u trenutku kada Kupac prođe celi proces porudžbine, posle čega Kupac biva obavešten u vidu potvrde porudžbine na e-mail adresu navedenu u svojim podacima. 

Posle izrade i procesa poručivanja, kao i potvrde prijema, porudžbine na navedenu e-mail adresu Kupac će dobiti potvrdu da je MagicBeauty.rs primila porudžbinu. 

Posle prijema e-maila iz prethodne tačke, porudžbina se više ne može menjati online tj. preko internet sajta, već isključivo putem kontaktiranja MagicBeauty.rs i korisničke podrške slanjem e-maila na adresu kontakt@magicbeauty.rs ili pozivom na broj telefona +381 21 551 611 i +381 65 3700 917 (od ponedeljka do petka od 08:00 do 16:00).

Ako poručeni proizvodi nisu dostupni u magacinu, zaposleni MagicBeauty.rs će kontaktirati kupca posle slanja potvrde o prijemu porudžbine.

Ugovor se smatra zaključenim kada Kupac primi putem e-maila potvrdu da je njegova porudžbina prihvaćena. 

MagicBeauty.rs će nastojati da dostavi sve proizvode koje je Kupac poručio, ali zadržava pravo da odbije nalog/porudžbinu u slučajevima više sile ili u slučajevima kada je izvršenje ugovorne obaveze znatno otežano. Ako MagicBeauty.rs odbije nalog, Kupac će o tome biti obavešten nakon prijema potvrde o primanju porudžbine. 

Plaćanje

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis povraćaja sredstava i da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj naplaćenih sredstava Korisniku izvrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu: „U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, MagicBeauty je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

Načini plaćanja

Ukoliko ste se odlučili za kupovinu naših proizvoda putem sajta, pružamo vam mogućnost plaćanja na tri različita načina:

Plaćanje pouzećem – Možete platiti gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke

Plaćanje platnim karticama  – Platnim karticama Visa, MasterCard, Dina, Maestro ili AmEx posredstvom Ecommerce platforme Banca Intesa

Avansno plaćanje – Popunjavanjem uplatnice i uplatom putem e-bankinga, m-bankinga ili na šalteru bilo koje banke ili pošte

Izjava o konverziji 

Ako su na e-comemerce prodajnom mestu cene izražene i u stranoj valuti (€, $, …) Trgovac je u obavezi da predoči sledeću izjavu o konverziji (ili sličnu):

‘All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.

‘Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Cena

Sve prikazane cene su izražene u dinarima (RSD) i uključuju PDV. Poručeni proizvodi će biti isporučeni prema cenama važećim na dan porudžbine i koje su objavljene na internet sajtu. Uslovi plaćanja, cene, promocije i akcijske ponude su važeće isključivo u trenutku potvrde porudžbine i mogu biti promenjene bez prethodne najave. U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade porudžbine, ili cena na internet sajtu iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, MagicBeauty.rs će omogućiti Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu, promenjenu cenu.

 

ISPORUKA

Opšti podaci

MagicBeauty.rs izvršava uslugu isporuke samostalno ili takvu uslugu pruža preko kurirske službe koju angažuje po ugovoru . MagicBeauty.rs ima zaključen ugovor o saradnji sa kurirskom službom Post Express (http://www.postexpress.rs/).

Proizvodi koje je Kupac poručio biće isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema porudžbine.

Kupac obezbeđuje prisustvo punoletne osobe na adresi iz porudžbine, a u svrhu preuzimanja proizvoda. Kurirska služba koja je angažovana za dostavu će pokušati da isporuče proizvode dva puta. 
Posle završene isporuke Kupac je u obavezi da potpiše potvrdu o preuzimanju. Ukoliko Kupac odluči da ne potpiše potvrdu o prijemu, isporuka će se smatrati odbijenom. Takođe, ukoliko Kupac nije dostupan na adresi iz bilo kojeg razloga, MagicBeauty.rs ne može preuzeti odgovornost za ugovoreni termin isporuke. 

Ukoliko isporuka ne bude uspešna, prozivodi će biti vraćeni u MagicBeauty.rs, dok će porudžbina kupca biti otkazana, a novac će biti vraćen Kupcu. 

Za povraćaj novca, Kupac je u obavezi da ostvari kontakt sa MagicBeauty.rs slanjem e-maila kontakt@magicbeauty.rs ili pozivom na broj telefona +381 21 551 611 i +381 65 3700 917 (od ponedeljka do petka od 08:00 do 16:00). Nakon poziva telefonom potrebno je broj tekućeg računa dostaviti na e-mejl kontakt@magicbeauty.rs.

Naknada i uslovi isporuke

Sve porudžbine Kupaca koje budu ostvarene preko internet sajta MagicBeauty.rs podrazumevaju da usluga isporuke predstavlja dodatni trošak pored ugovorene cene proizvoda, odnosno u ceni proizvoda iz ponude nije sadržana cena dostave/isporuke proizvoda, koja pada na teret kupca, osim  u slučaju kada je porudžbina viša od 3.000 dinara, kada je porudžbina besplatna.

MagicBeauty.rs usluge kurirskih službi inicira po potvrdi porudžbine od strane kupca. MagicBeauty.rs će nastojati da sve porudžbine koje su potvrđene budu isporučene u roku od 48 sati. Ukoliko je reč o porudžbinama koje su poručene petkom posle 14h i danima vikenda (subota i nedelja),  za njih se dostava vrši kao za porudžbine izvršene u ponedeljak .

Za  poručenu robu do iznosa 3.000 dinara dostava se naplaćuje „po važećem cenovniku kurirske službe“ . Za robu čija je vrednost preko 3.000 dinara dostava se ne naplaćuje. Cene i vremena isporuke odnose se na isporuke na teritoriji Republike Srbije. Za cene i vremena isporuka vezanih za inostranstvo, kao i za sva dodatna pitanja vezana za isporuku možete nas kontaktirati putem mejla: kontakt@magicbeauty.rs ili  pozivom na broj  +381 21 551 611 i +381 65 3700 917 radnim danom u periodu od 8 do 16h.

Ukoliko Kupac u očekivanom roku ne primi robu ili obaveštenje o isporuci, dužan je da o tome obavesti MagicBeauty.rs kako bi preduzeli dalje korake u smislu traženja pošiljke ili kako bi poslali novu pošiljku na adresu koju je Kupac naveo.

Ograničenja kod isporuke

Isporuka poručenih proizvoda može biti obustavljena zbog više sile na koju MagicBeauty.rs ne može da utiče, kao i zbog radnji ili okolnosti koje nije bilo moguće predvideti uključujući, ali ne ograničavajući se npr: na prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice usled vremenskih nepogoda, oštećenja ili radova na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U takvim slučajevima MagicBeauty.rs će uložiti maksimalne napore kako bi sa kupcem dogovorili novi termin isporuke.

Dogovaranje isporuke

Isključivo Kupac je odgovoran za obezbeđivanje mogućnosti prihvatanja isporuke na adresi koja je navedena u porudžbini. Ukoliko Kupac nije u mogućnosti da lično primi isporuku, potrebno je da obezbedi prisustvo punoletne osobe. Kurirska služba neće isporučiti proizvode za koje nije potpisana potvrda o preuzimanju. 

Kupac je dužan, u što kraćem roku, da obavesti MagicBeauty.rs o bilo kojim mogućim poteškoćama oko preuzimanja robe. MagicBeauty.rs neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta kupca. 

Kada se roba isporuči kupcu ili osobi koja je primila robu, Kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenja proizvoda.

Rok isporuke

MagicBeauty.rs će nastojati da sve porudžbine koje su potvrđene budu isporučene u u što kraćem roku. Ukoliko je reč o porudžbinama koje su poručene petkom posle 14h i danima vikenda (subota i nedelja),  za njih se dostava vrši kao za porudžbine izvršene u ponedeljak .

 

REKLAMACIJA PROIZVODA  I ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Postupak reklamacija

Reklamaciju na robu kupljenu preko internet sajta www.magicbeauty.rs kupac može da izjavi usmeno putem telefona
+381 21 551 611 i +381 65 3700 917, elektronskim putem na e-mail kontakt@magicbeauty.rs ili u našem prodajnom objektu na adresi: Novosadski put 50, Veternik, 21.000 Novi Sad, isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

MagicBeauty.rs je dužna da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije Kupca.

MagicBeauty.rs je dužna da Kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacija, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacija, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru Kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio Kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

MagicBeauty.rs je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju.

MagicBeauty.rs na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana.

MagicBeauty.rs je dužna da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca.

Ukoliko MagicBeauty.rs iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Nemogućnost Kupca da dostavi MagicBeauty.rs ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

MagicBeauty.rs je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca pretpostavlja se da je nesobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. 
Kupac koji je obavestio MagicBeauty.rs o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od MagicBeauty.rs da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Ukoliko postoji nesaobraznost robe, Kupac je posle prihvaćene reklamacije može vratiti o trošku MagicBeauty.rs putem kurirske službe sa kojom MagicBeauty.rs ima zaključen ugovor, a to je City Express (http://www.postexpress.rs/). ili lično doneti u Ogranak Miloša Crnjanskog 1, 21.000, Novi Sad

Kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sl. .
Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe.
Odgovor MagicBeauty.rs na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.
Ovlašćena osoba MagicBeauty.rs za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane Kupca koji je robu kupio preko internet sajta MagicBeauty.rs , u reklamacioni list koji daje/dostavlja Kupcu unosi sledeće podatke: Ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija. 
Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane MagicBeauty.rs koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka.
Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. 
O odluci reklamacije ovlašćeno lice obaveštava Kupca pisanim putem, slanjem obaveštenja elektronskim putem.
Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret MagicBeauty.rs.

Odustajanje od ugovora 

Kupac ostvaruje pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija Izjavom o odustajanju od ugovora u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a nije prevoznik.
Obrazac za odustanak Kupac može preuzeti ovde
Odustajanjem od ugovora Kupac se oslobađa svih obaveza, osim obaveza plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustajanja od ugovora.
Roba koje Kupac vraća mora biti nekorišćena, neoštećena i u originalnoj ambalaži, a Kupac uz obrazac – Izjavu
o odustajanju od ugovora mora priložiti račun ili drugi dokaz o uplati.

Kupac može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija bez navođenja razloga da odustane od ugovora.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata MagicBeauty.rs od strane kupca.

Ako kupac ostvari pravo na odustajanje od ugovora smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača.

MagicBeauty.rs je dužna da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primila od Kupca, uključujući i troškove isporuke a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje.

MagicBeauty.rs može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu MagicBeauty.rs, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Kupac je dužan da vrati robu MagicBeauty.rs ili licu ovlašćenom od strane MagicBeauty.rs, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje.

Kupac snosi isključivo direkte troškove vraćanja robe.

Kupac obrazac: „Izjava o odustajanju od Ugovora“ može preuzeti sa internet sajta MagicBeauty.rs i saglasnošću sa ovim uslovima korišćenja smatra se da je kupac obavešten o ovom dokumentu kao i da je preuzeo isti.